Privacy Statement Consumenten

Privacy Statement ‘Retailer of the Year Nederland’ voor consumenten editie 2024-2025, versie Februari 2024

1. Inleiding

‘Retailer of the Year the Netherlands’/’Beste Winkelketen van Nederland’/’Webshop Awards the Netherlands’ is onderdeel van Q&A Retail (Statutaire naam: Q&A Insights BV). Wij verwerken persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet-en regelgeving ter bescherming van jouw privacy. Q&A Retail is ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ voor de verwerking van persoonsgegevens voor de verkiezingen ‘Retailer of the Year the Netherlands’/’Beste Winkelketen van Nederland’/’Webshop Awards the Netherlands’, editie 2024-2025. Hieronder staat vermeld wat jij van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Dit privacy statement is van toepassing op de verkiezing van bestewinkelketen.nl (en retaileroftheyear.nl en webshopawards.nl), merken van Q&A Retail, statutair gevestigd te Amersfoort en kantoorhoudend aan de Koningin Wilhelminalaan 21 (3818 HN) ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58913009 (hierna: ‘Q&A’).

2. Benoemen Categorieën van persoonsgegevens

Wanneer je als consument stemt op de Beste Winkelketen/Webshop Awards/Retailer of the Year of meedingt naar een prijs in een winactie verzamelen wij contactgegevens zoals naam, adres (alleen bij het winnen van een prijs), e-mailadres, telefoonnummer (alleen als je wilt dat we je bellen), , geslacht, leeftijdscategorie en contacthistorie. Daarnaast verwerken wij de antwoorden op de vragen die jij hebt gegeven die onderdeel uitmaken van ons stemproces. We kunnen ook gegevens verzamelen als je informatie opvraagt, informeert naar onze verkiezing, een vraag stelt, reageert op onze website of social media of op een andere manier met ons in contact treedt.

3. Doeleinden van de verwerking

Als je stemt op jouw favoriete winkelketen/webshop verwerken we jouw persoonsgegevens. Jouw gegevens worden gebruikt om:

 • Je stem voor de Verkiezing ‘Beste Winkelketen’/’Webshop Awards’/’Retailer of the Year’ te verwerken.
 • Jouw deelname aan de winactie mogelijk te maken en eventuele prijzen uit te keren.
 • Gegevens die nodig zijn om eventuele vragen of contactverzoeken in behandeling te nemen.
 • Het gebruik van onze websites te analyseren.
 • De geaggregeerde verwerking van de antwoorden van de vragen in een rapportage.

Jouw antwoorden op de vragenlijst die we hanteren bij de Verkiezing ‘Beste Winkelketen’/’Webshop Awards’/’Retailer of the Year’ worden anoniem verwerkt; dit zijn geen identificeerbare persoonsgegevens. De anonieme antwoorden worden gebruikt voor analyses, bijvoorbeeld om groepen mannen en vrouwen met elkaar te vergelijken. Deze gegevens worden geaggregeerd (dat wil zeggen niet herleidbaar) ter beschikking gesteld aan de winkelketen waarop je hebt gestemd.

In aanvulling op de Persoonsgegevens die je zelf verstrekt, kunnen we aanvullende Persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over het gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een IP-adres, de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat dat je gebruikt om de website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. In sommige gevallen kunnen Persoonsgegevens door ons worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze gegevens actueel.

4. Grondslagen op basis waarvan wij gegevens verwerken?

De grondslagen op basis waarvan wij gegevens van stemmers verwerken zijn ‘uitvoering overeenkomst’, bijvoorbeeld wanneer we jouw stem verwerken of prijs uitkeren. Daarnaast verwerken wij gegevens op grond van een zogenaamd ‘gerechtvaardigd belang’. We leggen bijvoorbeeld jouw antwoorden op onze verkiezingsvragen op geaggregeerd niveau vast, deze rubriceren we op onder andere geslacht en leeftijdscategorie voor analyses. Die analyses kunnen we ook delen met deelnemende winkelketens. De analyses bevatten geen persoonsgegevens maar alleen geaggregeerde data.

5. Wie is de ‘Verwerkersverantwoordelijke’ en wie ‘Verwerkt’ de gegevens?

Q&A is de ‘Verwerkersverantwoordelijke’ partij. Daarnaast verwerkt Q&A de persoonsgegevens en is zij daarmee ook ‘Verwerker’. Verder besteedt zij een deel van de persoonsgegevens uit aan haar moedermaatschappij (Q&A panel services BV). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Q&A, sluit zij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Q&A blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Wie bewaart de gegevens en hoe lang?

De persoonsgegevens worden op servers bij externe partijen in Nederland (Exonet) en Europa (Microsoft) opgeslagen. Deze partijen beveiligen de servers op een adequate wijze. De persoonsgegevens worden uiterlijk een jaar nadat de vragenlijsten niet meer kunnen worden ingevuld, verwijderd. Als er andere wettelijke bewaartermijnen (gaan) gelden ten aanzien van bewaartermijnen, zal Q&A zich aan deze wettelijke bewaartermijnen houden.

7. Rechten van consumenten/betrokkenen

Volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) heb je als betrokkene ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de navolgende rechten:

 • het recht op informatie over de verwerkingen van jouw persoonsgegevens;
 • het recht op inzage in jouw persoonsgegevens;
 • het recht om de van jouw verwerkte persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen;
 • het recht om ‘vergeten te worden’, de gegevensverwerking te beperken of je hier tegen te verzetten;
 • het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens (data portabiliteit);
 • het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Je kunt gebruik maken van één van jouw bovenstaande rechten door een e-mail te sturen naar: secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker). Als je inzage wilt in jouw persoonsgegevens vragen wij je vervolgens je te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.
Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer je ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

8. Wie zijn de ontvangers van de (verwerkte) persoonsgegevens?

De resultaten van de verkiezingen worden alleen groepsgewijs gepresenteerd in een rapportage (tool) voor retailers en/of andere geïnteresseerden en/of op de site www.bestewinkelketen.nl. Er zijn dus geen ontvangers van de (verwerkte) persoonsgegevens.

N.B. lees ook alinea ‘Sponsoren en overige derden’.

9. Sponsoren en overige derden

De website en het vragenlijstsysteem kunnen hyperlinks bevatten naar websites van sponsoren en andere derden. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van sponsoren of andere derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. De sponsoren en overige derden hebben hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hun privacy beleid. Wij raden je aan de privacyverklaring te lezen voor het invullen van deze additionele vragen/voor gebruik van deze websites.

10. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien er nog vragen zijn over dit privacy statement kun je contact opnemen met info@retaileroftheyear.nl of secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker). Of:

Q&A Insights BV
Koningin Wilhelminalaan 21
3818 HN Amersfoort, Nederland
033 2454637

11. Klachten

Klachten kun je kenbaar maken via: secretariaat@qanda.nl (Sandra Jonker).

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn:

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
Nederland
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
tel: 0031(0)881805250